NAJPREDÁVANEJŠÍ


OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky

platné od 01. novembra 2011

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.gracia-eshop.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Miroslav Hudák - GRACIA, so sídlom Višňová 1, 08001 Prešov, IČO: 46387081, zapísaná v živnostenskom registri Obvodným úradom v Prešove, odborom živnostenského podnikania Námestie mieru 3, 081 92  Prešov, pod číslom živnostenského registra 750-38612, email: gracia.eshop@gmail.com, mobil: 0908 333 991.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.


Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

"Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci tieto podstatné náležitosti:

Meno a priezvisko

Názov obchodnej spoločnosti (ak existuje)

Sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho

Telefón

e-mail

Evidenčné číslo produktu

Elektronickú objednávku jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, množstvo požadovaných kusov produktov, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania, adresa pre dodanie tovaru.

Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred uskutočnením vlastnej objednávky dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (odoslaným e-mailom o potvrdení objednávky). Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Pri objednávke svadobných šiat na mieru sa kupujúci zaväzuje uhradiť vopred zálohu vo výške 150€ na účet predávajúceho v ČSOB, číslo účtu: 4014560947/7500. Objednávka svadobných šiat na mieru je považovaná za záväznú až po prijatí zálohy.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky inak, ako sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Zrušenie objednávky je možné do 24 hodín od odoslania objednávky kupujúcim. Zrušenie je potrebné vykonať zaslaním e-mailu na gracia.eshop@gmail.com alebo telefonicky na 0908 333 991.

 

II. Dodacie podmienky

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty.

2. Ak je objednaný tovar na sklade, zasielame ho v lehote 1 - 2 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. V deň zaslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom o potvrdení vyexpedovania predmetu objednávky. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 1 až 2 pracovné dni.

Ak tovar nie je skladom u nás, dodacia lehota je 10 - 15 pracovných dní.

Pri šití svadobných šiat na mieru je dodacia lehota individuálne dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim emailovou komunikáciou. Táto lehota je dohodnutá pred uhradením zálohy kupujúcim. Dodacia lehota je 4 - 9 týždňov odo dňa prijatia zálohy na účet predávajúceho.

3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

4. Objednaný Tovar bude kupujúcemu doručený do 2 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu o potvrdení expedovania predmetu objednávky kupujúcemu. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia si tovar kupujúci môže na pobočke Slovenskej pošty vyzdvihnúť do 7 dní odo dňa, v ktorom bude kupujúcemu doručené oznámenie o uložení zásielky.

5. V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar po 7 dňoch zaslaný späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný a bude vyzvaný uhradiť náklady spojené s vrátením nevyzdvihnutej zásielky v plnej výške. Výška poplatku je rovná poštovnému, ktoré si zaúčtuje Slovenská pošta.

6. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane nákladov za vrátenie nevyzdvihnutej zásielky.

7. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané bez DPH a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Poštovné pri objednávke tovarov do 100€ /vrátane/:

Pri platbe vopred na náš účet - balík na poštu 2€

Pri platbe na dobierku - balík na poštu: 3€

Pri platbe vopred na náš účet - balík na adresu: 4€

Pr platbe na dobierku - balík na adresu: 5€

Poštovné pri objednávke tovarov od 101€:

Pri platbe vopred na náš účet - balík na adresu: 4€

Pri platbe na dobierku - balík na poštu: 5€

Kupujúci má možnosť si zvoliť osobné prevzatie tovaru v predajni. Pri osobnom prevzatí tovaru nie je k cene tovaru  pripočítané poštovné. Tovar uhradí kupujúci až pri prevzatí tovaru v predajni na Masarykovej 22 v Prešove.

III. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overovaní objednávky.

Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby.

Pri zvolení spôsobu platby na dobierku uhradí kupujúci tovar pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo pracovníka slovenskej pošty.

Pri zvolení spôsobu osobné prevzatie v predajni uhradí tovar kupujúci v hotovosti v predajni.

Daňový doklad - faktúra bude zaslaná kupujúcemu v papierovej forme spolu s objednaným tovarom.

3. Predávajúci nie je platcom DPH.

4. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

5. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 


IV. Záruka a reklamácia

1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim.

2. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebením, mechanickým alebo úmyselným poškodením.

3. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu sídla predávajúceho:

Miroslav Hudák - GRACIA
Višňová 1
080 01 Prešov

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 


V. Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy /vrátenie tovaru/

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Pred odstúpením od zmluvy nás kontaktujte mailom na: gracia.eshop@gmail.com

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom alebo názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe /prefotená faktúra/.

Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu:

http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci zašle tovar späť na adresu sídla predávajúceho, tovar musí byť zaslaný doporučene (nie na dobierku). Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Tovar zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:

Miroslav Hudák - GRACIA
Višňová 1
080 01 Prešov

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 

VII. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1

odbor výkony dozoru

tel.: 051/7721597

fax.: 051/7721596

email: pr@soi.sk

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.gracia-eshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2011.